06 248 27 272

Disclaimer Rifkin Zeilmakerij

Rifkin Zeilmakerij heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg en plezier samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter helaas niet altijd voorkomen worden.
De gegevens op deze site zijn gebaseerd op en beperken zich tot de bij Rifkin Zeilmakerij bekende informatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Rifkin Zeilmakerij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.

Aansprakelijk
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Rifkin Zeilmakerij’s site(s) verkregen is. Rifkin Zeilmakerij garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via Rifkin Zeilmakerij site verkregen informatie. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, mededelingen en forums op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Rifkin Zeilmakerij. De informatie op de sites wordt regelmatig door professionals aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacy
Rifkin Zeilmakerij is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van en het gebruik en verdere verwerking van rechtmatig verkregen gegevens aan haar zakenpartners en/of adverteerders en/of beheerders van andere websites die aan deze site gelinkt zijn.
Rifkin Zeilmakerij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (re)acties van bezoekers van sites onder beheer van Rifkin Zeilmakerij op door u ten behoeve van opname beschikbaar gestelde gegevens. Rifkin Zeilmakerij behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde te kunnen wijzigen. Wijzigingen in het privacy beleid zullen kenbaar gemaakt worden in de privacy statement.

Copyright
Rifkin Zeilmakerij behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Rifkin Zeilmakerij mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Rifkin Zeilmakerij (ook niet via een eigen netwerk). Wij vertrouwen erop dat u zich hier eervol en eerlijk aan houdt. Onze oprechte dank hiervoor.

Meer informatie
Rifkin Zeilmakerij spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze organisatie uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Uw suggesties, feedback en correcties zijn van harte welkom op info@Rifkin.nl.

Wij willen Mark Roos en George van Bohemen van het bedrijf BlinktUit bedanken voor de opzet van de website en de inspanningen die zij heeft geleverd om de site te ontwikkelen tot wat deze nu is.